ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Cégünk számára az információbiztonság és az adatvédelem kiemelkedően fontos. Jelen adatkezelési tájékoztató részletezi elkötelezettségünket az Ön személyes adatainak védelme mellett, a mindenkor hatályos szabályozással összhangban.

I. Ki fogja kezelni az Ön személyes adatait?

 

Az adatkezelő: ARA-PARTI Vendéglátóipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Az adatkezelő székhelye: 2233 Ecser, Kálvária utca 68.

Adószáma: 23052417-2-13

Telefonszám: +36303319412

Email cím: araparti.etterem@gmail.com

 

 1. Miért, hogyan és mennyi ideig kezeli cégünk az Ön személyes adatait?

 

Adatkezelés célja Adatkezelés leírása Kezelt személyes adatok Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Álláspályázatok adatkezelése Cégünk kezeli a hozzá közvetlenül beérkezett „berepülő” és célzott, meghirdetett pozíciókra érkező önéletrajzokban és a csatolt egyéb dokumentumokban szereplő személyes adatokat. Az adatkezelés célja az érintett végzettségének és érdeklődési körének leginkább megfelelő álláslehetőségekről való értesítése, az érintettel időpont egyeztetése és a kiválasztási eljárás lefolytatása. Az önéletrajzokban és a csatolt egyéb dokumentumokban szereplő személyes adatok. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont], amely hozzájárulást az érintett az önéletrajzának és az ehhez kapcsolódó dokumentumoknak a megküldésével adja meg, valamint a cégünk és az érintett jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont], hogy megállapodás esetén létrejöhessen a munkajogviszony. Meghirdetett pozícióra történő jelentkezés kapcsán: sikeres pályázat esetén a munkajogviszony időtartama, sikertelen pályázat esetén a kiválasztást követő 3 hónap (próbaidő tartama), vagy az érintett törlés iránti kérelméig.

Berepülő önéletrajz kapcsán: az önéletrajz megküldését minden év végén törli cégünk, vagy abban az időpontban, amikor érintett törlés iránti kérelemmel fordul a cégünk felé.

Próbanap Cégünk kezeli a hozzá próbanapra érkező álláspályázók hatóságok felé történő bejelentéshez szükséges személyes adatait. Az alkalmi munka hatóságok felé történő bejelentéséhez szükséges személyes adatok: teljes név; születési hely, idő;

anyja születési családi és

utóneve; lakóhely; TAJ-szám; adóazonosító jel.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont], valamint a próbanapon részt vevő és a cégünk között létrejött szerződés megkötése és teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]. A nyugdíjbiztosítás érdekében korlátlan ideig.
Érdeklődések, árajánlatkérések Cégünk kezeli a gazdasági tevékenységével összefüggésben beérkezett kérdésekben, érdeklődésekben és ajánlatkérésekben szereplő személyes adatokat. Az adatkezelés célja a cégünk felé érkező kérdések, érdeklődések és ajánlatkérések megválaszolása annak érdekében, hogy a megkereső fél és cégünk között szerződés jöhessen létre. A megkeresésben esetlegesen szereplő személyes adatok, ezen kívül kizárólag a felek közötti szerződés megkötéséhez és kapcsolattartáshoz (telefonszám, e-mailcím) szükséges személyes adatok. Az adatkezelés jogalapja természetes személy érdeklődő esetén az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont], valamint az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont], nem természetes személy érdeklődő természetes személy alkalmazottja esetén pedig a cégünk jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont]. Az adatkezelés időtartama amennyiben az érdeklődésből, ajánlatkérésből nem jön létre szerződés, úgy a rögzítését követő 6 hónap, amennyiben pedig létrejön szerződés, úgy az alább leírtak szerint alakul.
Szerződések, megrendelések Cégünk kezeli a gazdasági tevékenységével összefüggésben megkötendő és megkötött szerződésekben szereplő személyes adatokat. A megrendelésben, szerződésben megadott adatok, kontaktinformációk (telefonszám, e-mailcím), valamint az Szvt. szerinti bizonylatok kiállításához szükséges adatok. Az adatkezelés jogalapja cégünk és a vásárló/szerződéses partner közötti szerződés megkötése és teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont].

 

 

 

 

Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítését követő 8 (nyolc) év, az Szvt. szerinti bizonylatok megőrzésére vonatkozó jogszabályi előírások szerint.
Kamerás megfigyelés Cégünk a 1117 Budapest, Neumann János utca 1. szám alatti, valamint a 1074 Budapest, Rákóczi út 70. szám alatt működő éttermekben a kamera-piktogrammal vagy figyelemfelhívó tájékoztatással jelzett területeken (megfigyelt területek) elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszert üzemeltet. A kamerarendszerek az éttermek belső részeit ellenőrzik. A kamerákkal megfigyelt területen tartózkodó érintett képmása, a kamerarendszer hangot nem rögzít. A kamerarendszert a cégünk saját maga üzemelteti, annak működtetéséhez adatfeldolgozót nem vesz igénybe, így adattovábbítás sem történik. Az adatkezelés jogalapja egyrészt az érintett önkéntes hozzájárulásán (az épületbe történő belépésen) alapul [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont], másrészt az adatkezelő jogos érdekén [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont]. A kamerás megfigyeléssel kapcsolatban elkészült érdekmérlegelési tesztről Ön a honlapunkon tájékozódhat. Az adatkezelés időtartama a felvétel készítésétől számított 15 (tizenöt) nap, ezt követően a felvételek automatikusan törlésre kerülnek.
Étlapok megküldése e-mailben A cégünk elektronikus levelezés céljából kezeli azon magánszemélyek e-mailcímeit, akik kifejezetten érik tőlünk a heti és egyéb étlapok megküldését részükre. A cégünktől heti vagy egyéb étlapot elektronikus formában kérő természetes személy érintett neve és e-mailcíme. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]. Az adatokat az cégünk mindaddig kezeli, ameddig azok törlését az érintett nem kéri, illetve hozzájárulását vissza nem vonja. A leiratkozás lehetőségéről minden hírlevélben egy tájékoztatja cégünk az érintetteket.

III. Kik ismerhetik meg az Ön személyes adatait?

 

Az Ön személyes adatait cégünk nem adja tovább, nem értékesíti és nem teszi hozzáférhetővé harmadik személyek részére. Az Ön személyes adatait csak ezen irányelvnek megfelelően osztjuk meg harmadik felekkel, az alábbiak szerint:

 

 1. A jogi kötelezettségek betartása

Cégünk személyes adatokat továbbíthat, ha az alkalmazandó jogi rendelkezések megkövetelik, vagy ha ilyen intézkedés szükséges bármely jogszabály betartásához (például a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé történő adatszolgáltatás).

 

 1. Igényeink, követeléseink, jogos érdekeink érvényesítése

Cégünknek szüksége lehet arra, hogy megosszuk a személyes adatokat cégünk jogainak és érdekeinek védelme érdekében, az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban (pl. követeléskezelés, polgári peres- és nemperes eljárások, stb.).

 

 1. Külső szolgáltatók igénybevétele

Cégünk működése során több tevékenységhez harmadik fél szolgáltatót használ, így például a könyveléshez és bérszámfejtéshez, stb. Minden, a cégünk által igénybe vett adatfeldolgozó kizárólag az adatfeldolgozás céljával összeegyeztethető és jogalapjának megfelelő formában és mértékben férhet hozzá a mindenkor hatályos jogszabályok szerint az Ön személyes adataihoz, csak abban az esetben, amennyiben az feltétlenül szükséges, az alábbiak szerint:

 

 1. Kocsis Erika egyéni vállalkozó (székhely: 1172 Budapest, Petri utca 52/A.; kamarai nyilvántartási szám: 124962)

A fenti vállalkozás cégünk könyvelését biztosítja, így a cégünk által kiállított bizonylatokhoz (és az ezeken kezelt személyes adatok) kapcsolódóan kezelt adatok tekintetében adatfeldolgozási tevékenységet végez.

 

 1. Google Inc. (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, U.S.)

A fenti vállalkozás cégünk részére levelezőrendszert, szöveg-, illetve táblázatszerkesztő alkalmazást, valamint felhő alapú tárhelyet biztosít. Az adatfeldolgozó által biztosított felületen cégünk a következő személyes adatokat tárolhatja: természetes személy vásárlóinak névjegyzéke és emailcímei a hírlevelek kiküldéséhez, és  nem természetes személy szerződéses partnere természetes személy alkalmazottai neve és elérhetőségei.

 

Ebbe a körbe tartozik a cégünk 1185 Budapest, Igló utca 33.-35. szám alatti éttermébe jelentkező pályázók nevének és korlátozott személyazonosító adatainak továbbítása a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1185 Budapest, Igló utca 33-35.; adószám: 13851325-2-44) részére átvilágítás céljából. A kizárólagos állami tulajdonban lévő közfeladatot ellátó fenti cég jogszabályi kötelezettség alapján köteles minden, a működési területén munkát végző személy átvilágítására, melyhez a cégünk köteles segítséget nyújtani. Az érintettek ennek tényéről tájékoztatásra kerülnek, tiltakozásuk esetén cégünk nem küldi el az adatokat a fent megjelölt cégnek, és az érintett automatikusan elutasításra kerül.

 

IV. Hogyan védi cégünk az Ön személyes adatait?

 

 1. Biztonság

Cégünk megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket tett és tesz az Ön személyes adatainak védelme érdekében az elvesztés vagy a jogellenes hozzáférés különböző formái ellen. Tevékenysége során cégünk minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az információbiztonságra vonatkozó legjobb gyakorlatoknak megfeleljen.

 

 1. Titoktartás

Cégünk gazdasági tevékenysége során üzleti partnereivel titoktartási kötelezettséget vállal, mely kiterjed minden, a szerződésekkel összefüggő információra, így az esetleg kezelt személyes adatokra is.

V. Milyen jogai vannak Önnek a cégünk által végzett adatkezelésekkel kapcsolatban?

 

5.1. A tájékoztatás kéréshez és a hozzáféréshez való jog

 

Ön írásban tájékoztatást kérhet a cégünktől, hogy tájékoztassuk:

 1. milyen személyes adatait,
 2. milyen jogalapon,
 3. milyen adatkezelési cél miatt,
 4. milyen forrásból,
 5. mennyi ideig kezeli,
 6. kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottunk hozzáférést vagy kinek továbbítottuk a személyes adatait.

 

A cégünk az Ön kérelmét legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben teljesíti, az alábbiak figyelembevételével:

 1. A cégünk Öntől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.
 2. Amennyiben az Ön jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, úgy jogosultak vagyunk az Ön kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.
 3. Abban az esetben, amennyiben az Ön a fenti tájékoztatást több példányban kéri, úgy jogosultak vagyunk a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani.
 4. Amennyiben az Ön által megjelölt személyes adatot a cégünk nem kezeli, úgy erről is köteles vagyok Önt írásban tájékoztatni.

 

5.2. A helyesbítéshez való jog

 

Ön írásban kérheti, hogy a cégünk módosítsa azt a személyes adatát, mely pontatlan, helytelen vagy hiányos. Ebben az esetben a megjelölt személyes adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) napon belül pontosítjuk vagy helyesbítjük, illetve, ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az Ön által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az Ön által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészítjük. Mindezekről Önt erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesítjük.

 

A cégünk abban az esetben mentesül a helyesbítésre vonatkozó kötelezettség alól, ha

 1. a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat Ön sem bocsátja cégünk rendelkezésére, vagy
 2. az Ön által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

 

5.3. A törléshez való jog

 

Ön írásban kérheti a cégünktől az Ön személyes adatainak a törlését. A törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.

 

A törlési kérelmet a cégünk abban az esetben utasítja el, ha valamely jogszabály cégünket a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben nincs ilyen kötelezettségünk, úgy a cégünk az Ön kérelmét legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül teljesíti, és erről Önt a megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti.

 

5.4. A zároláshoz való jog

 

Ön írásban kérheti, hogy a személyes adatait a cégünk zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatok zárolását kérheti Ön például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a személyes adatát a cégünk jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a személyes adatát a cégünk ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a cégünk tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli az adatokat, és erről Önt a megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesítjük.

 

5.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Ön írásban kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a cégünk korlátozza. A korlátozás időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal a cégünk, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az Ön jogos érdekének érvényesítése céljából vagy jogszabályban meghatározottak szerint végezhet. Az adatkezelés korlátozását akkor és annyi ideig kérheti Ön,

 

 1. ha Ön vitatja a cégünk, illetve az adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg (a fennálló kétség tisztázásának időtartamára),
 2. ha az adatok törlésének lenne helye, de az Ön írásbeli nyilatkozata vagy a cégünk rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az Ön jogos érdekeit (a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára),
 3. ha az adatok törlésének lenne helye, de közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett eljárások során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges (a vizsgálat vagy eljárás lezárásáig).

 

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.

 

Cégünk az adatkezelés korlátozásának feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatja.

 

Cégünk az Ön korlátozáshoz való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Ön személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a cégünk részéről aránytalan erőfeszítést. Az Ön kérésére a cégünk tájékoztatja ezen címzettekről.

 

5.6. A tiltakozáshoz való jog

 

Amennyiben az Ön adatainak kezelésére jogos érdekre alapítottan kerül sor, úgy az Ön számára az adatkezelés kapcsán biztosítani kell a megfelelő tájékoztatást és a tiltakozás jogának érvényesítését. A jelen jogra legkésőbb az Önnel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni a figyelmét.

 

Ön ennek alapján jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen és ilyen esetben a cégünk nem kezelheti tovább az érintett személyes adatait, kivéve, ha bizonyítható, hogy

 1. az adatkezelést a cégünk részéről olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy
 2. az adatkezelés a cégünk jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

 

5.7. A jogorvoslathoz való jog

 

5.7.1. Cégünkkel történő vitarendezés

 

Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatos tiltakozásait, kérelmeit a cégünknél szóban (személyesen) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, avagy postai úton vagy elektronikus levelezési címen) jelentheti be az I. pontban, az Adatkezelő megnevezésénél megjelölt elérhetőségeken.

 

5.7.2. Panasztételhez való jog

 

Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit cégünkkel nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

Telefon: +36 (1) 3911400

Telefax: +36 (1) 3911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: www.naih.hu

 

5.7.3. A bírósághoz fordulás joga (keresetindítási jog)

 

Ön – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR, illetve az Infotv. által biztosított jogait.

 

Cégünkkel, mint belföldi tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per.

 

Ön a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek.

Az adatkezelési tájékoztatóban hivatkozott jogszabályok:

 1. GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelet
 2. : az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 3. : a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény